Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn enkel en alleen van toepassing op alle door Powertex Academy aan te gaan en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten & diensten? via de www.powertexshop.com.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 15.04.2014.

Bij het bevestigen van een bestelling gaat U akkoord met deze beschreven algemene voorwaarden. Deze condities vallen onder het Belgisch recht.

Powertex Academy is de geregistreerde eigenaar van deze webshop, zetel: Strombeeksesteenweg 205,1800 Vilvoorde, Belgïe, BTW BE 0636.531.915.

Powertex Academy behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde aan te passen.

2. Prijs en overeenkomst

2.1 Alle prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle door Powertex Academy gehanteerde prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW. 

2.2 Prijzen kunnen te allen tijde door ons worden aangepast.

2.3 De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant.

De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen.

2,4 Powertex Academy behoudt zich het recht voor de levering van een verkeerd geprijsd artikel te weigeren, of te annuleren, zelfs al werd de betaling reeds uitgevoerd. In dit laatste geval zal het verschil in bedrag worden teruggestort.

3. Betaling

De klant maakt het te betalen bedrag over aan Powertex Academy. Zodra de betaling voldaan is worden de goederen in de regel binnen 4 werkdagen aan de klant verzonden.

Bij het niet correct afsluiten van uw order of bij niet-betaling van uw bestelling wordt deze binnen de 14 werkdagen automatisch verwijderd in het ordersysteem. Wilt u alsnog de bestelling afnemen dient u de bestelling opnieuw te plaatsen.

Voor betaling vanuit het buitenland dient het IBAN nummer BE06230037839922 and BIC GEBABEBB vermeld te worden. De extra kosten voor betalingen naar het buitenland zijn voor rekening van de klant.

4. Levering

4.1 De bestelde goederen worden uiterlijk binnen vier werkdagen (m.u.v. weekenden, feestdagen en vakanties) verzonden na ontvangst van de betaling van de klant. Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn en de klant al heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.

4.2 Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan - bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen- kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. Powertex Academy is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.

4.3 Indien artikelen niet op voorraad zijn, worden deze kosteloos binnen 14 dagen nagezonden, of het respectievelijke bedrag wordt geretourneerd. De klant wordt hiervan in kennis gesteld. Dit geldt ook voor eventuele fout geleverde artikelen, deze zullen dan worden omgeruild en/of respectievelijk worden vergoed.

4.4 Het risico waar het de te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra de bestelling overgedragen wordt aan de transporteur. Powertex Academy is nimmer verantwoordelijk voor het zoek raken van poststukken en de hiervoor geleden schade. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Powertex Academy zijn voor rekening van de klant, moeten franco en vooraf schriftelijke aangekondigd worden bij Powertex Academy powertex@me.com.

4.5 Powertex Academy verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Powertex Academy te verlangen.

Verzendingskosten

Belnelux

Verzendingskosten worden berekend op basis van gewicht/volume.

Indien uw aankoopsom minder is dan € 50,00 worden de verzendingskosten respectievelijk berekend op basis van gewicht of volume, tussen de 7 en max 20 euro. Indien uw aankoopsom = of > is dan € 50,00 bedraagt, zijn de verzendingskosten gratis.

Buitenland

Verzending- en tolkosten aan een buitenlands leveringsadres worden respectievelijk berekend op basis van gewicht/volume en ten laste gelegd van klant. De eventuele extra kosten zullen via email aan de klant worden medegedeeld. De extra  verzendingskosten dienen binnen de 3 werkdagen te worden betaald op rekening: BE06230037839922 Bestelling zal pas worden verstuurd na ontvangst betaling goederen/verzendingskosten.

5. Ruilen/retourneren en afkoelperiode

5.1 U heeft een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgaaf van redenen het artikel te retourneren. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde artikelen of speciaal voor u bestelde artikelen. Het artikel kan alleen geretourneerd worden indien het artikel nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar u toe).

5.2 Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw IBAN bankrekeningnummer en BIC nodig. Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Powertex Academy heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

5.3 Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Powertex Academy kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.

5,4 Retour van goederen zonder voorafgaande kennisgeving zijn onderhevig aan eventuele  extra kosten.

5,5 Een retour van goederen dient franco te gebeuren.

6. Privacy

Powertex Academy respecteert de privacy van al haar klanten en zal er dan ook zorg voor dragen dat al uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling, betaling, bezorging en eventueel een nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden.

7. Garantie en klachten

Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient u dit binnen 7 dagen na levering schriftelijk kenbaar te maken aan contactpersoon Powertex Academy:  powertex@me.com  met een duidelijke omschrijving van de klacht.

Elk vorderingsrecht van de klant jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in door ons geleverde producten, vervalt indien:

- de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld.

- de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.

- indien de klachten worden geuit nadat meer dan 7 dagen sinds de levering zijn verstreken.

7.4 Powertex Academy is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Powertex Academy.

8. Overmacht

In geval van overmacht - daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd - kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

9. Eigendomsvoorbehoud

Powertex Academy blijft volledig eigenaar van de geleverde artikelen tot de volledige koopprijs, inclusief verzendkosten is voldaan.

Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Powertex Academy en mogen zonder toestemming van Powertex Academy op welke wijze dan ook, niet gebruikt worden. Kleur afwijkingen, prijs- en tikfouten voorbehouden.

10. Meldingsrecht

Powertex Academy heeft het recht contact met U te nemen via e-mail, post of via the website, of enig ander betrouwbaar contractadres door U opgegeven.

11.. Algemeen

Heeft U vragen of klachten i.v.m. onze service of onze website stuur dan een e-mail naar powertex@me.com